Các câu hỏi mà mình thấy hay

Các câu hỏi mà mình thấy hay

  • What are the biggest challenges we are facing? Để hiểu về team
  • What don't you like the most about your job? Để hiểu xem công việc có gif không ổn, và mình okay với việc đó không
  • How would you describe your best team member? Để hiểu expectation của sếp
  • How would you describe your worst team member? Để hiểu sếp không hợp người như nào